Regulamin

Regulamin


§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU


1. Regulamin Pensjonatu obowiązuje na terenie Pensjonatu DUNA i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Pensjonatem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
3. Regulamin Pensjonatu określa zasady świadczonych usług, polegających na krótkotrwałymwynajmie pokoi, odpowiedzialności stron umowy oraz przebywania na terenie Pensjonatu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał
się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Aktualna wersja regulaminu Duny jest dostępna na stronie internetowej Pensjonatu www.duna.jastarnia.com

§ 2. DOBA HOTELOWA


1. Pokoje w pensjonacie, wynajmowane są na doby.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 10:30 dnia następnego.
3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Pensjonat może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich pokoi lub w przypadku Gościa nieprzestrzegającego obowiązującego regulaminu.
4. Pensjonat zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Pensjonacie w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§ 3. REZERWACJA I MELDUNEK


1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailowo lub osobiście.
2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne dodokonania zadatku w wysokości ok. 30 % wartości pobytu.
3. Rezerwację uznaje się za gwarantowaną po zaksięgowaniu na koncie bankowym pensjonatuodpowiedniego zadatku.
4. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe pensjonatu w terminie 3 dni (w czasie sezonuwysokiego 1 dzień) od dokonania rezerwacji, rezerwacja zostaje anulowana.
5. Jeżeli zadatek wpłynie na konto Pensjonatu po wyznaczonym terminie, rezerwacja również możezostać anulowana. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Pensjonat rezerwacji.
6. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Pensjonatu, Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie dokonania gwarantowanej rezerwacji.
7. W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji, co jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy:
      7.1. na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – Pensjonat zwraca kwotę równorzędną wpłaconemu zadatkowi
      7.2. na 29 – 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Pensjonat zwraca 50 % wartości kwoty równorzędnej wpłaconemu zadatkowi,
      7.3. do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – wpłacony zadatek nie zostaje zwrócony.
Anulowania rezerwacji Gość może dokonać w każdym czasie i musi mieć ono formę pisemną lub mailową pod rygorem nieważności.
8. Pozostałe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu przyjazdu.
9. W przypadku opuszczenia przez Gościa Pensjonatu w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
10. W przypadku nieprzybycia Gościa do Hotelu w uzgodnionym terminie, rezerwacja jest ważna do godziny 11:00 następnej doby. Przekroczenie tej godziny jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Pensjonat z prawem zachowania zadatku, zaś pokój może zostać wynajęty.
11. W przypadku przybycia Gościa do Pensjonatu w drugim dniu zarezerwowanego pobytu (po wcześniejszym poinformowaniu recepcji hotelu) Gość zostaje obciążony kosztami pobytu również za pierwszą dobę hotelową zgodnie z umową gwarantowaną rezerwacji.
12. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
13. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłyną okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
14. Osoby niezarejestrowane w Hotelu mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa hotelowego, przebywać w pokoju hotelowym od 7:00 do 22:00.
15. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pensjonatu wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika pensjonatu lub innych osób przebywających w Pensjonacie, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Pensjonatu.
16. Pensjonat zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

§ 4. USŁUGI

1. Pensjonat świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Pensjonatu niezwłoczną reakcję.
2. Pensjonat ma obowiązek zapewnić:
   2.1. warunki do wypoczynku
   2.2. bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
   2.3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przezPensjonat,
   2.4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,
   2.5. zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PENSJONATU

1. Pensjonat ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
2. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość.
4. Pensjonat posiada niestrzeżony parking i nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
5. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na balkonie, w pojeździe oraz żywych zwierząt niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem Pensjonatu.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Pensjonatu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
2. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą korzystać z windy hotelowej wyłącznie podczas obecności osoby dorosłej.
3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
4. Pensjonat za wyrządzone szkody stwierdzone po wyjeździe gościa, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
5. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji.
6. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Pensjonat może jednostronnie rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z Gościem który je narusza, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Pensjonatu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Pensjonatu.
7. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien wyłączyć urządzenia elektryczne, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
8. Pensjonatowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Pensjonatu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

§ 7. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.
2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Pensjonat uzna je za rzeczy porzucone.

§ 8. CISZA NOCNA

1. W Pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.
2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Pensjonatu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Pensjonat ma prawo do zastosowania rygoru o którym mowa w § 6 ust 6 w przypadku naruszeń ciszy nocnej.

§ 9. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
2. W Pensjonacie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony karą umowną w wysokości 500 zł. W przypadku uruchomienia systemu przeciwpożarowego i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kara umowną w wysokości 500 zł. W przypadku poniesienia przez Pensjonat szkody przewyższającej wysokość kary umownej, Pensjonat może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
4. Zakazuje się prowadzenia na terenie Pensjonatu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Pensjonatu, powodowania nieprzyjemnych zapachów ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Pensjonatu.
6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
7. Aktualny cennik usług i opłat w pensjonacie znajduje się w recepcji pensjonatu.
8. Ze względów bezpieczeństwa na terenie Pensjonatu obowiązuje zakaz poruszania się na rolkach, hulajnogach, deskorolkach, autkach dla dzieci i innych podobnych urządzeniach jezdnych.
9. Administratorem danych osobowych jest Marian Struck DUNA, z siedzibą w Jastarni przy ul. ks. B. Sychty 6.
10. Pełna informacja o danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz dostępna jest na stronie www.duna.jastarnia.com
11. Wszelkie reklamacje, uwagi dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Pensjonatu pisemnie na adres email: duna.jastarnia@poczta.fm

                                                                                                                                                        Właściciel Pensjonatu DUNA